Tweet Açıkhava Reklamcılığı (#OutdoorAdvertising #OOH)

6 Nisan 2018 Cuma

İhale İlanı: İETT Otobüs Hatlarındaki 5000 adet Otobüs Durağının Modernize Edilmesi ve İçindeki Reklam Alanlarının 20 Yıl Süre İle İntifa Hakkının Verilmesi İşi


İhale Metni
İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İETT Otobüs Hatlarındaki 5000 adet Otobüs Durağının Modernize Edilmesi ve 

İçindeki Reklam Alanlarının 20 Yıl Süre İle İntifa Hakkının Verilmesi İşi İhalesi Yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No     936
2) İşin Konusu / Nevi / Miktarı    İETT otobüs hatlarındaki (Nitelikleri ve adres bilgileri 

şartname eki listede belirtilen) 5000 adet otobüs durağının modernize edilmesi ve içindeki 
reklam alanlarının intifa hakkının verilmesi
3) Muhammen Bedel    Brüt Satışların %20’si +KDV/YIL (20.000.000.-TL+ KDV/YIL’dan 

az olmamak şartı ile)
4) Geçici Teminat    600.000.-TL
5) İntifa Hakkı Süresi    20 Yıl
6) Yeterlik İçin Son Başvuru Tarih ve Saati    16 Nisan 2018 Saat: 16:00
7) İhale Tarihi ve Saati    18 Nisan 2018 Saat: 13:00      

Son teklif verme tarih ve saati :18 Nisan 2018 Saat: 13:00           
8) İhalenin Yapılacağı Yer:    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 
Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 Saraçhane - Fatih/İstanbul
9) Yeterlik Başvurusunun Yapılacağı Yer    Reklam Yönetimi Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu 

Bulvarı No:5 Bakırköy / İstanbul
10) İhale Usulü    2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü
11) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer         

İhale Şartnamesi 5.000.-TL bedelle Reklam Yönetimi Müdürlüğü, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası  Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu 
Bulvarı No:5 Bakırköy / İstanbul  adresinden satın alınabilir yada aynı yerde ücretsiz 
görülebilir. 
Tel: 0212 449 40 00      Fax: 0212 455 43 93
12) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 
12.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:
12.1.1.  Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” 
veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
12.1.2.  Yabancı İsteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, 
(Tüzel Kişiler)
12.1.3.  Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi
          a)  Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar

 siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
          b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya 
benzeri bir makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna 
dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel 
kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca 
onaylanmış olması gerekir.)
           c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin 

her birinin (a)  ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge
12.1.4. İmza Sirküleri
a)    Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
b)    Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 
olması gerekir.)
c)    Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.
12.1.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki 
Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
12.1.6. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler;
            a) İstekliler aşağıdaki iş kollarından en az dört alanda ihale ilan tarihinden önce 

en az 3 (üç) yıl ve halen faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu kurum niteliği taşıyan 
kuruluşlardan alınmış belgeler sunacaklardır
                1. Bilgi teknolojileri veya yazılım hizmetleri,
                2. İnternet teknolojileri, web yayın ve web yazılımı,
                3. Telekomünikasyon, haberleşme teknolojileri ve hizmetleri,
                4. Şifreli/şifresiz yayınlar, (gerçek zamanlı yayın sistemi kurulması ve işletilmesi)
                5. Dijital yayıncılık veya medya hizmetleri,
                6. Reklam tanıtım hizmetleri,
                7. Prodüksiyon ve televizyon hizmetleri
                8. Kent mobilyaları (reklam üniteleri) üretim veya montaj hizmetleri
                Ortak girişim olması halinde ortaklardan en az birinin istenen asgari şartları 

sağlaması gerekir. Bu husus Ticaret/Sanayi/Esnaf Odalarından alınacak belgeler ile tevsik edilir.     
           b) İstekliler sermayelerinin en az 12.000.000.-TL (oniki milyon Türk Lirası) 
olduğuna dair yetkili kurumlardan alınmış belgeleri sunacaklardır. 
Ortak girişim olması halinde ortaklardan her hangi birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. 
          c) İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde toplam 
50.000.000.-TL (elli milyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir 
yada Vergi Dairesi tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu, vb.) 
Ortak girişim olması halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan
 herhangi birinin de sağlaması yeterlidir.
          d) İhale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde yukarıda istenen faaliyet 

alanlarından herhangi birinde veya birden fazlasında toplam 20.000.000 TL (yirmi milyon Türk Lirası) 
tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. 
İş deneyim belgesi bir veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak kamu veya özel sektörde 
gerçekleştirilmiş olmalıdır.                    
          Ortak girişim olması halinde, herhangi bir ortağın istenen iş deneyim ve/veya 

iş bitirme belgesi/belgelerinin her halükarda asgari %80’ini sağlaması gerekmektedir. 
Kamuda gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiş 
iş deneyim belgesi, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye 
dayalı olarak düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir.
12.1.7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Reklam Yönetimi Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü 

ve Mesken Müdürlüğüne kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli konularında 
birikmiş borcu bulunmaması ve/veya bu konularda haklarında tahsil davası açılmamış olması
 gerekmekte olup, borcu ve açılmış tahsil davası olmadığına dair Gelirler Müdürlüğü’ nden 
alınacak “Borcu Yoktur Belgesi”
12.1.8.  İhale dokümanı satın alındığına dair belge. 

(İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.
12.1.9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli 
ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale 
sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 
Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip 
olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.
12.2.  İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf 

içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
12.2.1.  Teklif mektubunu havi iç zarf, 
12.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,
12.2.3. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı

 olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
12.2.4.  Yabancı istekliler için Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (Adres Beyanı) 
12.2.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi
           a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
           b) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden 

veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin
 yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi
 bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki 
Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
           c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 

(a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
12.2.6. İmza sirküleri
           a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza  beyannamesi
           b) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
           c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 

(a) ve (b) fıkralarındaki esasa göre temin edecekleri belge,
12.2.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin

 noter tasdikli vekâletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu 
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması 
gereklidir.)
12.2.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğine uygun ortak 

girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, 
(ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, 
ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin 
edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
13) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
14) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 

şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur.
15)  İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası 

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy / İstanbul  adresindeki 
Reklam Müdürlüğüne 16/04/2018 saat: 16:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları 
gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. 
İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda 
İhale Komisyonunca açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir. 
Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi 
dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 
yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

16) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde 

belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale günü 
(18 Nisan 2018) en geç saat:13:00’e kadar İhale Komisyonuna (İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Encümen Müdürlüğü, Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 
Saraçhane / Fatih / İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri 
gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.   
17) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 
18) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler

 kabul edilmeyecektir.

    İLAN OLUNUR.   

21 Mart 2018 Çarşamba

Reklamcılar Derneği - Türkiye 2017 Medya ve Reklam YatırımlarıReklamcılar Derneği, dernek üyesi medya planlama & satınalma ajanslarının verileriyle birlikte, RTÜK başta olmak üzere diğer sektör-medya örgütlerinden sağlama amaçlı veri toplanarak 
Deloitte Türkiye işbirliğiyle hazırladığı "Türkiye 2017 Medya ve Reklam Yatırımları Raporu"nu açıkladı. 
Bir önceki yıla göre %6,3 artış gösterip 8.020 milyon TL olarak gerçekleşen medya yatırımlarında Açıkhava'nın payı %10 (805 M) olarak görünüyor. 


Araştırma Metodolojisi

Medya yatırım tahminleri, Nielsen’in düzenli olarak ölçümlemesini yapmakta olduğu, ilgili dönem ve mecra bazında gerçekleşen reklam süre ve adet detaylarını içeren AdEx veritabanı baz alınarak yapılmaktadır. Reklamcılar Derneği üyesi medya planlama ve satın alma ajansları kendi işlemlerinin dağılımı ve sektör portföylerini de göz önüne alarak, Nielsen AdEx kapsamında raporlanan kullanımlar üzerinden ülke geneli için mecra bazında net medya yatırımlarını hesaplamaktadırlar. Reklamverenler Derneği üye firmaları, medya yatırımlarının mecra bazında yüzde kırılımlarını Deloitte ile paylaşmaktadırlar. Bu bilgi, firma özelinde herhangi bir analiz yapılmadan, mecra bazında yapılan tahminlerle kıyaslama amacıyla kullanılmaktadır. Deloitte, Reklamcılar Derneği üyesi ajanslardan ayrı ayrı gelen tahmin verilerini, istatistiksel olarak uçdeğer nitelendirilebilecek olanlarını eledikten sonra, net tahminleri oluşturmakta, çeşitli kontrol, sağlama ve kıyaslamalarını yaptıktan sonra Reklamcılar Derneği Medya Yatırımları Danışma Kurulu ile paylaşmaktadır. Türkiye’de medya yatırımları ve reklam gelirleri ile ilgili ölçüm ve tahminleme yapan diğer sektör örgütleri kendi mecralarına ilişkin verileri Reklamcılar Derneği yönetimi ile paylaşır. Bu veriler ilgili kapsamları göz önüne alarak karşılaştırma ve doğrulama amaçlı kullanılır. Tüm veri kaynaklarını değerlendiren Danışma Kurulu, ilgili dönem yatırım tahminlerini inceler, karşılaştırmalar neticesinde varsa ortaya çıkan tutarsızlıkları değerlendirir ve gerektiği durumlarda ilgili paydaşlarla birlikte görüş alışverişinde bulunarak verileri son haline getirir.

16 Mart 2018 Cuma

Netflix Annihilation Kanyon AVM Özel Çalışma


Reklam Ajansı: Tribal Worldwide
Prodüksiyon Ajansı: Capsule

27 Şubat 2018 Salı

Türkiye Açıkhava Reklam Yatırımları
ARVAK (Açıkhava Reklamcıları Vakfı), raketten büyük boyutlu reklam alanlarına, indoor reklamlardan dijital ekranlara tüm açıkhava segmentlerini kapsayan, açıkhava mecrasına yapılan toplam yatırımların belirlenmesi için bir rapor hazırlatıyor.
İlk kez 2012 yılı Açıkhava mecra yatırımları için düzenlenen Türkiye Açıkhava Yatırımları Raporu, Ernst & Young Türkiye Denetim ve Danışmanlık şirketi tarafından hazırlanıyor.

Açıkhava şirketlerinin cirolarının gizliliğinin korunması kaydı ile yapılan çalışmanın 2017 yılı raporu açıklandı.
Açıkhava sektöründe faaliyet gösteren 19 önde gelen markanın ciro bildirerek katıldığı Ernst&Young’ın hazırladığı rapora göre 2017 yılında Türkiye’de Açıkhava mecrasına yapılan reklam yatırımlarının toplam 776.000.000 TL olduğu hesaplandı. 

2017 Türkiye Açıkhava Reklam Yatırımları raporuna göre:
• Türkiye açıkhava mecrasında gelişen bir segment olan dijital açıkhavada yapılan reklam yatırımlarının toplamı 49.000.000 TL oldu. Bu rakam açıkhava toplam yatırımlarının içinde dijital açıkhavanın payının % 6.3 civarında olduğunu gösteriyor. Dijital Açıkhavanın, Açıkhava mecrasının büyüme oranında yakın bir ivme ile büyüdüğü görülüyor.

• "Giantposter" diye tanımlanan büyük alan (duvar, parapet, cam yüzey, giantboard vb) reklam yatırımları 2017 yılı toplamı 152.000.000 TL olarak gerçekleşti. Bu sonuç; toplam açıkhava reklam yatırımları içinde büyük alan reklamlarının payının yaklaşık % 19.6’ya ulaştığını gösteriyor.

Türkiye Açıkhava Reklam Yatırımlarının 2016 yılına göre 2017’de yaklaşık % 9 büyüdüğü saptandı. Bu oran Açıkhava mecrasında, 2017’de Türkiye’deki ekonomik göstergeler paralelinde bir büyüme yaşandığını gösteriyor.

Açıkhava etkili, yaratıcılığa sonsuz açık ve satış noktasına en yakın mecra olarak sürekli kendini geliştiren, yeni uygulamalarla farklı hedef kitlelere ulaşan, yeni teknolojilere ayak uydurarak dünyada ve Türkiye’de sürekli büyüyen bir mecra.
2018’de Türkiye ekonomisindeki göstergelerin istenen düzeye ulaşmasıyla, Türkiye toplam reklam yatırımının ve Açıkhava mecrasına yapılan yatırımların daha yüksek oranda büyümesi bekleniyor.

14 Şubat 2018 Çarşamba

Intel 2018 Kış Olimpiyatları Intel Shooting Star Drone Show


Intel, 2018 Kış Olimpiyatları açılışında 1.218 dronela destansı bir gösteriye imza attı.


via

2 Ocak 2018 Salı

Açıkhava Reklamcılığı Belgeseli "Konuşan Kent"


Kent gevezedir. Durmadan konuşur. Kendini anlatır, derdimize deva bulmaya çalışır, ödevlerimizi hatırlatır. Bazen yüzümüzü güldürür, bazen bize tatlı-sert parmak sallar. İnsanlık tarihindeki en eski mecrayı, açıkhavayı mercek altına alıyoruz.Etiketler: Açıkhava, açıkhava reklam, Açıkhava Reklamcılığı, Açıkhava Reklamcılığı Belgeseli, Açıkhava Reklamcılığı Belgeseli Konuşan Kent, ARVAK, İz TV, Konuşan Kent, Ströer Kentvizyon

29 Aralık 2017 Cuma

acikhavada.com 7 yaşında ^^


7 yıldır açıkhavadaki güzellikleri takip edebildiğimiz kadar ve elimizden geldiğince sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz ^^

25 Aralık 2017 Pazartesi

Netflix “Bright: Orklar Aramızda”

Agency: Tribal Worldwide Istanbul
Dir: Eli Kasavi
Production: VANA
Producers: Barış Dikmen + Aytunç Demirkaya
DoP: Serkan Güler
SFX Makeup: Lionel Lê (Dinh van Fx)
Art Director: Tüluğ Özlü
Costume: Tuba Ataç
1st AD: Selda Yıldırım
Editor: Fırat Güler
Colorist: Kemal Çakırzade
Soundtrack: Jinglelist
Post Production: ABT
Medya Planlama & Satınalma Ajansı: Wavemaker Türkiye - Can Bekçi
Açıkhava Mecrası: Fors Medya İstanbul Billboardvimeo

7 Ekim 2017 Cumartesi

Kristal Elma 2017 Açıkhava Ödül Kazananlar


Poster, Billboard / Hızlı Tüketim
Kristal Elma
Başvuru Sahibi: Publicis İstanbul
Başlık: Gözler – Balıklar/Flamingolar/Antiloplar
Katkı Sağlayan: AllD Studio
Reklamveren/Marka: Nestlé Türkiye/Nescafé
Poster, Billboard / Dayanıklı Tüketim
Kristal Elma
Başvuru Sahibi: Medina Turgul DDB
Başlık: Gereksiz Sesler Dışarıda Kalsın – Lennon/Shakira/Elvis
Katkı Sağlayan: OMD
Reklamveren/Marka: Modern Elektronik A.Ş./Bose
Poster, Billboard / Hizmet
Kristal Elma
Başvuru Sahibi: Y&R Team Red Istanbul
Başlık: Özür Dileriz – Balina/Atlama/Meteor
Katkı Sağlayan: Mindshare Türkiye, Rpresenter
Reklamveren/Marka: Vodafone Türkiye
Poster, Billboard / Diğer
Kristal Elma
Başvuru Sahibi: Medina Turgul DDB
Başlık: Fiyat Çizen Ürünler – Askı Borusu/Masif Raf/Şerit Metre
Katkı Sağlayan: Mindshare Türkiye
Reklamveren/Marka: Koçtaş/Koçtaş
Poster, Billboard / Kurumsal İmaj ve Toplumsal Sorumluluk
Kristal Elma
Başvuru Sahibi: Y&R Team Red Istanbul
Başlık: Özür Dileriz – Balina/Atlama/Özür Dileriz/Meteor
Katkı Sağlayan: Mindshare Türkiye, Rpresenter
Reklamveren/Marka: Vodafone Türkiye
Etkileşimli ve Dijital Açıkhava
Kristal Elma
Başvuru Sahibi: 4129Grey
Başlık: Arda Turan Hız Antrenmanı
Katkı Sağlayan: Fikirbaz Zenger, Dix Huit, Basthead
Reklamveren/Marka: Nike
Büyük ve Küçük Ölçek Ambient / Dayanıklı Tüketim
Kristal Elma
Başvuru Sahibi: TBWA\Istanbul
Başlık: Mesaj Veren Numaralar
Reklamveren/Marka: Borusan Otomotiv/BMW
Büyük ve Küçük Ölçek Ambient / Kurumsal İmaj ve Toplumsal Sorumluluk
Kristal Elma
Başvuru Sahibi: Publicis İstanbul
Başlık: Black Box – 5 dakika/Anne/5 Emoji
Katkı Sağlayan: PPR İstanbul, Anima İstanbul
Reklamveren/Marka: Renault Türkiye/Renault

20 Eylül 2017 Çarşamba

Modyo TV ekran sayısı 6.450'ye yükseldi24 Ağustos 2017 Perşembe

Coca-Cola'nın Times Meydanı'ndaki efsanevi 3D Robotic LED Ekranı
via (radiusdisplays)
via (displaydevices)